Kultur

Kulturpolitiken är viktig för Miljöpartiet. Det märks, tycker jag, att kultur är något som både våra medlemmar och våra väljare tycker är viktigt. Det avspeglas också i vår politik i landstinget, där jag varit med och bidragit till att kulturen tar sin plats. Vi lägger också mer resurser till kulturen i vår budget. Mer resurser innebär möjlighet för landstinget att ge stöd till fler verksamheter och att ge verksamheter utrymme att utvecklas. Detta är jag stolt över.

Nytt kulturpolitiskt program
2014 klubbade regionmötet ett regionalt kulturpolitiskt program, vilket överhuvudtaget inte hade funnits tidigare. Som initiativtagare besökte jag alla kommunavdelningar och lokalgrupper som ville ta emot mig, för att diskutera vilken kulturpolitik de ville se. På så sätt, och med flera andra vägar att få så många som möjligt att göra sin röst hörd i processen, stärkte vi både den kulturpolitiska debatten inom partiet och landstingets kulturpolitisk förankring bland medlemmarna.

Regional kulturstrategi
En av de punkter som kom fram genom arbetet med det kulturpolitiska programmet, var att vi ville se en regional kulturstrategi för landstinget. Nu blir detta verklighet, efter en motion från mig. Det är ett styrketecken att vår kulturpolitik genomförs trots att vi är i opposition.

Nytt läs- och skrivcentrum
Utifrån ett förslag i kulturprogrammet vi tagit fram driver vi nu på för att få till stånd ett läs- och skrivcentrum, som ska arbeta med läsfrämjande och skrivfrämjande insatser framför allt för unga.

Även utanför det läs- och skrivfrämjande arbetet vill Miljöpartiet arbeta för att stärka biblioteken, där fler skarpa förslag kommer komma under hösten.

Jag vill fortsätta arbeta för att genomföra vårt regionala kulturprogram och hoppas få förtroendet från Stockholms stads medlemmar att stå på landstingslistan.

Vård och omsorg

För mig är vården något av grunden i vår välfärd och det är svårt att se hur något kunde vara viktigare för vårt samhälle än att den som behöver vård ska få precis den vård hen behöver. Idag fungerar det inte som det ska. Det saknas investeringar och nedskärningarnas effekter blir allt tydligare. Miljöpartiet har inte historiskt haft en stark vårdpolitik men i vår landstingsgrupp idag känner jag ett starkt engagemang för att från grönt håll verkligen ta vårdproblemen på allvar. I det arbetet vill jag gärna vara med och dra mitt strå till stacken.

Endometrios
En viktig fråga jag engagerat mig i är endometrios, som är kan ge stora smärtor i samband med menstruation. Ungefär 10% av alla som är födda med livmoder har besvär med anledning av endometrios, men ändå är sjukdomen alltför okänd vilket gör att de drabbade inte söker hjälp och att de som söker hjälp inte får adekvat vård. Det tar i snitt 7-8 år för en endometriosdrabbad att få rätt diagnos. Det är inte acceptabelt.

2013 lyfte jag denna fråga i fullmäktige, och upptäckte att många ledamöter inte alls kände till frågan. En 6 år gammal rapport fanns, men alliansen tycktes inte ha tagit tag i frågan. Efter först en interpellation och sedan en motion från mig väcktes frågan och sedan dess har flera positiva beslut fattats. I dagsläget (2017) verkar det dock inte som att alliansen levt upp till sina egna beslut.

Jag vill fortsätta i landstinget för att kunna fortsätta ligga på landstingsstyret att stärka vården för endometriosdrabbade.

Nya ersättningssystem
Ett annat område som jag skulle vilja arbeta mer med är ersättningssystemen. Idag har vi ersättningssystem som ger incitament till att skära ned, både genom att konkurrensen vid upphandlingar ofta (inte alltid) handlar mer om totalkostnad än om kvalitet och att schablonersättningarna i valfrihetssystemen gör att verksamheterna får samma ersättning oavsett hur många de har anställda, hur mycket de investerar och så vidare.

Ett bättre system vore att använda sig av kostnadstäckande ersättningar, där varje verksamhet helt enkelt får så mycket pengar de gör av med, upp till ett tak. Fördelen där är att det inte blir några incitament att skära ned, inte några incitament att hålla för lite personal och inte några incitament att inte satsa på långsiktig vård för varje patient.

Inget ersättningssystem är perfekt, men jag tror vi har mycket att vinna på att titta på kostnadstäckande ersättningssystem.

Trafik

Trafikfrågorna är en av Miljöpartiets viktigaste frågor och jag vill fortsätta att bidra till en starkare kollektivtrafik i hela länet.

Mer kollektivtrafik
Kollektivtrafiken behöver byggas ut, kraftfullt. Detta uppfattar jag som vårt partis främsta trafikprioritering och det tycker jag är både bra och viktigt. Vi behöver mer spårbunden trafik, tätare trafik på befintliga linjer och att trafiken går i tid.

Håll nere taxorna
I samband med att vi får mer trafik och fler resenärer ökar också kostnaderna. Som grönt parti som vill bygga ut kollektivtrafiken behöver vi också se vad det får effekter i andra änden. Miljöpartiet har genom en överenskommelse med alliansen säkrat nya investeringar i utbyggnad, mot mindre årliga höjningar. De nya taxorna har sedermera även S accepterat. Jag tror att vi behöver hitta modeller för att systematiskt och kontinuerligt räkna upp kostnaden för periodkort och enkelbiljetter kontinuerligt, och som också möts av motsvarande skatteintänkter, för att skapa ett system där finansieringen av kollektivtrafiken inte holkas ur, och där vi inte får ständiga chockhöjningar. Att driva sänkningar av SL-taxan är sannolikt mindre effektivt än att försöka hålla nere ökningstakten och se till att skatteintäkterna ökar minst lika mycket, eller mer. På så sätt kan andelen skattefinansiering av kollektivtrafiken öka något över tid.

Cykel
Jag tycker också att vi behöver satsa mer på bättre förutsättningar för cyklister. Staden är idag byggd för motortrafik och övriga resenärer får samsas om det utrymme som blir över. Det leder ofta till att cyklister och gångtrafikanter tvingas in på samma yta, vilket bidrar till många konflikter och de starka anti-cykel-känslor som idag är vanligt att man ser i innerstaden. Efter starkt grönt inflytande senaste mandatperioden ser vi nu hur förutsättningarna för cyklister i Stockholms stad långsamt börjar bli bättre. Det kan landstinget också bidra till, både i Stockholm och i hela länet.

Om mig

Jag är född och uppvuxen i Hässelby. Faktum är att jag bott i Hässelby nästan hela mitt liv. Jag är utbildad journalist och samtidshistoriker från Södertörns högskola. Sedan 2016 arbetar jag som politiskt sakkunnig i regeringskansliet, på statsrådsberedningens samordningskansli. Mina ansvarsområden där gäller transportpolitik, arbetsmarknadspolitik och landsbygdspolitik.

Tidigare har jag exempelvis arbetat som kommunikatör för Österåkers kommun och SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Innan dess har jag arbetat på Miljöpartiets riksdagskansli, för Miljöpartiets studentförbund Gröna Studenter och som stationsvärd i tunnelbanan och pendeltågen.

När jag inte är politiskt engagerad så umgås jag med min fru och hund. Annars försöker jag lära mig ryska, skjuter bågskytte och tittar på basket. Ett pågående långtidsprojekt är också att läsa samtliga nobelpristagare i litteratur, i ordning. Jag har tagit mig fram till 1928 än så länge.